Общи условия

за използване на уебсайта на STMedia

I. Общи разпоредби

Тези Общи условия представляват ДОГОВОР, с който се уреждат взаимоотношенията между потребителя и STMedia, с който потребителят получава правото да използва безплатно услугите на уебсайта(наричан по-долу за краткост сайта) за лични и нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу:

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребителя на услугите на уебсайта и STMedia. Чрез достъпа до интернет страниците на сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай че потребителя не е съгласен с всички условия по-долу, моля, да не използва сайта на STMedia

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани в следното значение:
Интернет сайтът STMedia (наричани по-долу „сайта”) e собственост на „Студия Трансмедия“ ЕООД, включително поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет (интернет страници), съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти.

„Студия Трансмедия“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно българското законодателство със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, град София , р-н Средец, пощенски код: 1504, бул.“Цар Освободител“
№ 17А, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 202110910.

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на STMedia.

„Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайта.

„Услуга/и“ на сайта включва/т:
– достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси/публикуваната на сайтa информация, гледане на програмите на STMedia в реално време или на нейн видео архив, получаване на информация за програмите на STMedia;
– участие във форумите на сайта, чрез достъп до блогове на лица, свързани със сайта и/или с програмите на STMedia, възможност за публикуване на коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайта, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата от потребители на сайта на STMedia;
– получаване на и-мейлиот всички регистрирани лица и потребители на сайта.

 „Материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайта на STMedia.

Тези Общи условия регламентират условията, които потребителите се задължават да ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
При ползването на сайта потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

III. Условия за ползване на сайта

С приемане на настоящите Общи условия потребителят на портала декларира, че използването на предоставяните услуги и материали ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Сайтът не отговоря за вреди, евентуално причинени на потребителя, при ползване на предоставяните услуги.
Сайтът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или човешки права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Сайтът има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява потребителите за това.

Сайтът има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага, или да ограничи достъпа до тях за всички, или за определени потребители.

Сайтът има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

STMedia публикува настоящите Общи условия на сайтa си.

STMedia има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна STMedia уведомява потребителите, чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.
Ползването от потребителите на сайтa на STMedia е безвъзмездно и достъпно по всяко време, без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Потребителите получават възможност за гледане на някоя от програмите на STMedia в реално време или на нейн видео архив, за публикуване на материали на сайта и/или за публикуване на коментари във връзка със съдържание, публикувано на сайта след предварителна регистрация съобразно условията, посочени на съответния сайт.

При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съглaсява с Общите условия.

При осъществяване на регистрацията потребителят предоставя най-малко следните данни: адрес на електронна поща, парола, потребителско име, пол, година на раждане, държава, град. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни.

С извършване на регистрацията потребителят се съгласява да получава на регистрираната от него електронна поща търговски съобщения от електронните бюлетини на STMedia. При нежелание за получаване на такива съобщения, потребителят следва да активира електронната връзка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение.

Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на STMedia.

Сайтът има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същият използва услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, имейл адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при ползване на услугите на Издателя.

IV. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия единствено и само за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от екипа на STMedia.

Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на сайта.

Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

Потребителят се съгласява с това, че информацията, която публикува, е публично достояние и може да бъде използвана за целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, дава съгласието си и да бъде използван неговият и-мейл адрес за изпращане на информационни съобщения, покани за обучения, електронни новинарски издания на сайта и други.

Потребителят на портала се задължава при ползване на предоставяните от сайта услуги:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

При нарушаване на задължение по предходната алинея сайтът има право по своя преценка да прекрати предоставянето на услугите на потребителя нарушител.

V. Публикуване от потребителите на материали на сайта на STMedia.

Потребителите имат право да публикуват материали и/или коментари на сайтa на STMedia само след предварителна регистрация. Сайтът и рубриките в него, в които потребителите могат да публикуват материали, се определят от STMedia.

Материалите могат да бъдат публикувани на сайта на STMedia по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на сайтa/рубрика ще става само след одобрение от модератор от STMedia. Коментари и оценки на публикувано съдържание могат да се появят на съответния сайт без одобрение на модератор, но STMedia си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия.

Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материали и за публикуването на коментари не му се дължи възнаграждение от страна на STMedia.

С натискане на бутона „Изпращане”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде обвързан от тях.

VI. Интелектуална собственост

Всички елементи на сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от потребителя, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на сайта.

Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на сайта , включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика на сайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.